Algemene voorwaarden
& Privacybeleid
Schoolsoepie voor consumenten

 1. Definities
  1. In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
  2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
  3. Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.
  4. Klant: de wederpartij van Schoolsoepie met wie Schoolsoepie een Overeenkomst aangaat.
  5. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.
  6. Partijen: Schoolsoepie en Klant gezamenlijk.
  7. Schoolsoepie: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
  8. School: de betreffende school zoals opgegeven door de Klant, alwaar de Producten worden afgeleverd.
  9. Website: de website van Schoolsoepie, te vinden onder de URL: www.schoolsoepie.nl
  10. Product: zaken, welke Schoolsoepie op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

 

 1. Toepasselijkheid
  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen, Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
  2. Alle informatie die de Klant tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Eventuele aan de Klant verstrekte wachtwoorden mogen niet aan derden worden doorgeven, en dient de Klant veilig en afgeschermd van onbevoegden te bewaren, en Schoolsoepie van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met het wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt de Klant de verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.
  3. Schoolsoepie behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden voor wat betreft overeenkomsten met toekomstige werking te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zal Schoolsoepie de Klant tevoren op de hoogte stellen en de Klant wijzen op diens recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer de Klant niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als de Klant tegen de wijziging protesteert, behoudt de Klant het recht om de overeenkomst binnen een redelijke termijn kosteloos op te zeggen

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst
  1. De op de website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Schoolsoepie gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Schoolsoepie niet.
  2. Een geldige overeenkomst tussen Schoolsoepie en de Klant wordt door de aanname van een bestelling van de Klant door Schoolsoepie als volgt afgesloten. De Klant kan, door het door Schoolsoepie beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende bestelling indienen. Schoolsoepie kan deze bestelling aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan Schoolsoepie op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Pas na de aanname van de bestelling ontstaat er een claim op de levering van de bestelde Producten of bestelde kortingsbonnen. Schoolsoepie zal de ontvangst van de bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. Maar het acceptatiebewijs van Schoolsoepie kan wel met de ontvangstbevestiging verbonden worden.
  3. Het aanbod van Schoolsoepie richt zich op de eindverbruikers in Nederland en de bestelde producten en kortingsbonnen zijn niet bestemd voor doorverkoop, maar enkel voor de kinderen van de Klant. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.
  4. Schoolsoepie verkoopt de Producten niet aan kinderen onder de achttien (18) jaar. Als de Klant jonger is dan achttien (18) jaar, is de toestemming van de ouder of voogd nodig.

 

 1. Informatie over het wettelijk herroepingsrecht voor consumenten
  1. Onderstaande informatie betreft het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten.
  2. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de eerste bestelling. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient te Klant Schoolsoepie via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier onderaan deze Algemene Voorwaarden, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Let op: de door Schoolsoepie te leveren Producten betreffen goederen van bederfelijke aard en zijn derhalve uitgezonderd van de wettelijke bedenktijd. In dat verband geldt dat als de Klant van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, hij nog wel dient te betalen voor de bestellingen die tijdens deze veertien dagen al zijn besteld door Schoolsoepie. Schoolsoepie bestelt de Producten bij haar leverancier altijd de 26ste van iedere maand. Om levering van de volgende bestelling te voorkomen, dient de Klant uiterlijk vijf werkdagen vóór de 26ste van iedere maand gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Doet de Klant dit niet dan zijn de Producten voor de volgende maand  bestelling al besteld en ontvangt de Klant deze nog eenmalig en betaalt de Klant daar ook voor. Doet de Klant dit wel, dan heeft de Klant recht op terugbetaling van hetgeen hij vooraf aan Schoolsoepie heeft voldaan. De Klant kan gebruik maken van het herroepingsformulier, zie artikel 12.4
  3. Als de Klant zich herroept, hoeft hij de reeds ontvangen Producten niet terug te sturen.

 

 1. Contractduur, opzegging, automatische verlenging
  1. De Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het abonnement en het wekelijks afleveren van de Producten, per maand opzeggen. Indien de Klant uiterlijk vijf werkdagen voor de 26ste van de maand opzegt, ontvangt hij onmiddellijk vanaf dat moment geen Producten meer. Zegt de Klant later op, dan zijn de Producten al besteld door Schoolsoepie en ontvangt de Klant nog eenmalig in de daaropvolgende maand de Producten waar hij ook voor betaalt. Daarna zal de opzegging definitief in werking treden.
  2. Opzeggen door de Klant kan op dezelfde wijze als waarop de overeenkomst is aangegaan; daarnaast kan de Klant altijd opzeggen via post en email.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd. Indien een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, loopt deze automatisch door totdat de Klant heeft opgezegd.

 

 1. Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; overdrachtsrisico; onderbreking van bezorging
  1. Schoolsoepie behoudt het recht voor pas na maandelijkse betaling vooraf van het totaalbedrag, bij de Klant te leveren. De Klant kan in de bestelprocedure aangeven of de Producten bij de Klant worden geleverd, dan wel de levering dient plaats te vinden op de School. In geval van levering bij de Klant, worden de Producten in bevroren toestand geleverd. In geval van levering op de School, worden de Producten op een temperatuur tussen de 50 en 60 graden Celsius afgeleverd. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.
  2. Indien de Klant opgeeft dat levering van de Producten op de School dient plaats te vinden, is de Klant verantwoordelijk voor het verkrijgen van de medewerking van de School. Schoolsoepie kan hierin een faciliterende rol aannemen door met de School namens de Klant een instemmingsverklaring aan te bieden ten aanzien van het accepteren van de levering namens de Klant. De School dient met het ontvangst namens de Klant akkoord te gaan.
  3. Schoolsoepie levert overal in Nederland op het adres dat door de Klant bij de bestelprocedure is aangegeven, alsook op de vastgestelde datum en tijd zoals zichtbaar is in de ontvangstbevestiging. Als de overeenkomst een kortingsbon betreft, wordt die via e-mail of social media bezorgd. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de tiende (10) dag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden, doch tenminste uiterlijk vijf dagen voor de 26e van iedere maand.
  4. De Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de Producten op het door de Klant opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is de Klant in gebreke met betrekking tot de acceptatie.
  5. Bij de bestelprocedure dient de Klant aan te geven of de levering aan de Klant persoonlijk dient plaats te vinden, dan wel op door de Klant aangegeven school van zijn kinderen. Indien de Klant heeft gekozen voor de persoonlijke overdracht van de Producten kan de Klant bij de distributeur aangeven of de Producten mogen worden aangeboden aan de buren, indien het niet mogelijk blijkt om de Producten op de vastgestelde datum en tijdstip persoonlijk over te dragen. In het geval dat de Klant heeft gekozen voor de levering via de school of zijn buren, dan geldt de ontvangst van de Producten als een acceptatie door de Klant van de levering.
  6. Indien de Producten niet kunnen worden afgeleverd bij de Klant of de buren, neemt de bezorger de Producten retour naar Schoolsoepie.
  7. Schoolsoepie maakt bij de levering gebruik van speciaal koeltransport. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zorg te dragen voor het invriezen van de Producten direct na acceptatie van de levering. Ook indien de Producten namens de Klant door de buren kunnen worden geaccepteerd. De Producten worden slechts eenmaal op de overeengekomen dag aangeboden voor acceptatie.

 

 1. Garantie
  1. Hier geldt de wettelijke garantie.

 

 1. Prijzen en verzendkosten; geldigheid; betaling; afrekening; opschorting
  1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland, mits anders weergegeven.
  2. Schoolsoepie is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
  3. De vorderingen van Schoolsoepie zijn per direct geldig en opeisbaar.
  4. Voor betaling kan de Klant alleen gebruikmaken van de bij de bestelprocedure overeengekomen en aangegeven betalingswijzen.
  5. Betalingen voor bestelde Producten dienen steeds vooraf volledig te zijn voldaan. In geval van betaling via automatische incasso wordt vooraf aan de levering maandelijks geïncasseerd. Bij niet tijdige betaling is Schoolsoepie gerechtigd aanspraak te maken op de buitengerechtelijke incassokosten, berekend conform het Besluit normering buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,-.
  6. De Klant heeft alleen recht op compensatie als zijn tegenclaims in rechte zijn vastgesteld of door Schoolsoepie onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van het opschortingsrecht is de Klant alleen in zoverre bevoegd als de tegenvordering op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.
  7. Gelet op de bederfelijke aard van de Producten heeft de Klant geen recht op terugbetaling of compensatie indien de Producten niet kunnen worden afgeleverd op de vastgestelde datum en tijdstip, omdat de Klant dan wel de buren de levering niet in staat zijn te accepteren, of niet kunnen worden geconsumeerd omdat het kind/de kinderen van de Klant om welke reden dan ook afwezig zijn van School.

 

 1. Aansprakelijkheid van Schoolsoepie, plichten van de Klant
  1. Op Schoolsoepie rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis. Schoolsoepie zal haar diensten naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Schoolsoepie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten gemaakt doordat de Klant haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
  2. Schoolsoepie is aansprakelijk in het geval van schade voor de Klant ten gevolge van persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid, die door
   (a) plichtverzuim van Schoolsoepie of een van zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel is ontstaan;
   (b) conform het productaansprakelijkheidsrecht, uit de overname van een garantie of vanwege een opzettelijke dwaling;
   (c) wanneer Schoolsoepie of haar wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel met opzet of door grove nalatigheid bijdragen aan de schade en/of
   (d) wanneer de schade door het niet nakomen van een verplichting door Schoolsoepie ontstaan is, wanneer het nakomen ervan voor het regelmatig halen van het contractdoel essentieel is en waarop de besteller regelmatig vertrouwt en op mag vertrouwen (kardinale plicht).
  3. In alle gevallen die niet onder lid 9.2 vallen is de aansprakelijkheid van Schoolsoepie, onafhankelijk van de wettelijke grondslag, uitgesloten.
  4. De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande artikel leden gelden ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van Schoolsoepie.
  5. De Klant is verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde Producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Let op: de Producten worden in bevroren toestand geleverd aan de Klant tenzij de Producten op de School worden afgeleverd, zie artikel 6.3. Vanaf de levering is de Klant verantwoordelijk voor het, al dan niet in zijn opdracht, opwarmen en opdienen van het product conform de product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen. Te meer nu de nuttiging van de Producten bedoeld zijn voor kinderen.
  6. De Klant is verplicht om juiste en correcte informatie aan te leveren die door Schoolsoepie verlangd wordt om de Producten te bestellen en te leveren. De Klant verklaart dat de informatie zoals aangegeven bij de bestelprocedure juist en volledig is en indien deze wijzigt, Schoolsoepie schriftelijk (al dan niet elektronisch) wordt geïnformeerd.

 

 1. Privacybeleid
  1. Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst verwerkt Schoolsoepie de persoonsgegevens van de Klant. Schoolsoepie verwerkt de persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Om de Klant te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt en wat zijn/haar rechten zijn, hanteert Schoolsoepie een privacyverklaring zoals vermeld op de website.

 

 1. Klachtenbeleid
  1. Kwaliteit staat bij Schoolsoepie hoog in het vaandel. Schoolsoepie doet er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht de Klant toch een klacht willen melden, dan kan er gebruik worden gemaakt van het door Schoolsoepie gehanteerde klachtenbeleid, welke te raadplegen is op de website. Schoolsoepie streeft erna om binnen vijf werkdagen inhoudelijk te reageren op een ingediende klacht.

 

 1. Slotbepalingen en heroepingsrecht
  1. Op overeenkomsten tussen Schoolsoepie en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Er zijn geen aanvullende voorwaarden.
  3. Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.
  4. Onder verwijzing naar artikel 4 heeft de Klant altijd het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant of de door de Klant aangewezen derde (zoals School of buren), die niet de vervoerder is, de Producten in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant:-            de vennootschap onder firma, Schoolsoepie
   –            ’t Hofflandt 18
   –            4851 TC te Ulvenhout
   –            email: info@schoolsoepie.nlvia een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn beslissing op de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Download hier het modelformulier voor herroeping

Privacybeleid
Schoolsoepie 

Het Schoolsoepie privacybeleid is opgezet ter bescherming van de privacy van de gebruikers van de website en maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Schoolsoepie. Het beleid is van toepassing op alle Schoolsoepie producten en diensten tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Schoolsoepie respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor ons is de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens van groot belang. De gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. We informeren u daarom hieronder over hoe er met uw persoonsgebonden gegevens wordt omgegaan.

De persoonsgebonden gegevens – welke noodzakelijk zijn voor het bestelproces en de koop – die wij van u krijgen en verwerken of gebruiken (‘gebruikmaken van’), gebruiken wij uitsluitend binnen het kader van het gegevensbeschermingsrecht. U kunt informatie vinden op onze site, zonder persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Tijdens uw bezoek aan onze site blijft u dan in beginsel anoniem. Alle verbindingsinformatie die uw internetbrowser geeft bij elke site view – zoals bijvoorbeeld de datum, verblijfsduur of naam van uw internetprovider – wordt bij ons zonder persoonsverbinding gebruikt. Tenzij u zich met uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft aangemeld. Persoonlijke informatie verstrekt u vrijwillig. Bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst, u voor een nieuwsbrief inschrijft of van een vergelijkbare functie gebruikmaakt. Deze persoonlijke informatie kan zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeninggegevens
 • Gegevens van uw kinderen
 • Bestelhistorie

Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling volgens overeenkomst uit te voeren, respectievelijk u de gewenste dienst aan te kunnen bieden; om klachten en terugvorderingen te verwerken; en voor de klantenservice; bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen.

Als wij een derde dienstverlener inzetten/een opdracht geven (bijv. verzendhuis, betalingsdienstverlener) krijgt deze van ons alleen de noodzakelijke gegevens. Daarbij zijn ze op hun beurt ook verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen. Uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt om u terug te bellen. Uw e-mailadres hebben wij nodig om de bestelling de bevestigen en om met u te kunnen communiceren (bijv. voor het sturen van een bevestiging van bestelling of een aangevraagde nieuwsbrief).

Als u voor het eerst een bestelling plaatst of voor het eerst gebruikmaakt van functies waarvoor u zich moet registreren, worden uw gegevens opgeslagen om een bestelaccount aan te maken. Daarmee kunt u in de toekomst sneller en gemakkelijker bestellingen plaatsen.

Als wij uw gegevens gebruiken voor iets waar volgens wettelijke bepalingen uw toestemming voor nodig is, zullen wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Gegeven toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde intrekken en/of u kunt tegen andere gebruikmakingen protesteren.

Wettelijk is bepaald dat wij de gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en ter verbetering van onze diensten, gebruikersprofielen – onder een pseudoniem – kunnen benutten. Maar alleen wanneer u niet gebruik heeft gemaakt van uw wettelijke recht om tegen dit gebruik van uw gegevens protest aan te tekenen

Voor een deel van onze diensten moeten wij zgn. cookies inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze site worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Toch kunt u uw browser zo configureren dat hij cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Als u cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een reclame-analysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders samen te stellen, en voor verdere diensten die met het website- en internetgebruik samenhangen. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven, zolang het wettelijk voorgeschreven is of zover de derde partij deze gegevens in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere data van Google linken. U kunt de installatie van cookies met de betreffende instelling van uw browser verhinderen; maar we wijzen u erop dat u in dat geval niet alle functies van de website ten volle kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google de over u gevonden informatie op de hierboven genoemde wijze verwerkt voor het hiervoor genoemde doel.

Op deze website worden met behulp van technologie gegevens m.b.t. marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Met behulp van deze gegevens worden, onder een pseudonym, gebruikersprofielen aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker opgeslagen worden. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De gegevens die door etracker-technologieën verzameld worden, worden zonder uitdrukkelijk gegeven toestemming van de persoon in kwestie niet gebruikt om de websitebezoeker persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudonym samengevoegd. Tegen de verwerking en opslag van de gegevens kan te allen tijde geprotesteerd worden.

De gegevens die door etracker-technologieën verzameld worden, worden zonder uitdrukkelijk gegeven toestemming van de persoon in kwestie niet gebruikt om de websitebezoeker persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudonym samengevoegd. Tegen de verwerking en opslag van de gegevens kan te allen tijde geprotesteerd worden. Onze internetaanwezigheid maakt gebruik van plug-ins van Facebook , bijv. de Facebook ‘Vind ik leuk’-knop. Bij die knop, resp. het erop klikken, wordt een directe verbinding tussen uw computer en de server van de aanbieder van de plug-in (bijv. dus Facebook) tot stand gebracht. Daarbij kunnen door Facebook persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden gegevens van u verzameld worden. Wij raden u aan informatie in te winnen over het soort gegevens waar het om gaat, het doel en de omvang van de gegevenswinning, en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook. Alsmede over uw relevante rechten en de instellingsmogelijkheden om uw privésfeer te beschermen. Lees hiervoor het privacybeleid op bijv. http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.

U heeft het recht te allen tijde informatie over de over u opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien en deze te corrigeren, aan te vullen of te wissen.

0